Phẩm Tài Sản

7.1. Được Ái Mộ (1) Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: —Này các Tỷ-kheo. —Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: —Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không […]

Phẩm Tùy Miên

7.11. Tùy Miên(1) —Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thế nào là bảy? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này. 7.12. Tùy Miên (2) —Này các Tỷ-kheo, do đoạn […]

Phẩm Vajjì ( Bạt Kỳ)

7.21. Tại Sàrandada Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajjì, tại điện thờ Sàrandada. Bấy giờ có nhiều người Licchavì đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người Licchavì đang ngồi một bên: —Này các Licchavì, Ta sẽ […]

Phẩm Chư Thiên

7.32. Không Phóng Dật Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: —Có bảy pháp này, bạch […]

Phẩm Đại Tế Đàn

7.44. Thức Trú —Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào là bảy? Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, tưởng khác, như loài Người, một số Thiên nhân, một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ nhất. Có các loài hữu tình, này các […]

Phẩm Không Tuyên Bố

7.54. Không Tuyên Bố Bấy giờ một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: —Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với Thánh đệ tử có nghe nhiều, nghi ngờ không khởi lên […]

Đại Phẩm

7.65. Xấu Hổ —Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến […]

Phẩm Về Luật

7.75. Trì Luật (1) —Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. Thế nào là bảy? Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, biết phạm nặng; có giới luật, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn; đầy đủ uy nghi và chánh hạnh, thấy sợ […]

Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

7.85. Sự Phá Hoại [I] —Do phá hoại bảy pháp, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo. Thế nào là bảy? Phá hoại kiến có thân, phá hoại nghi, phá hoại giới cấm thủ, phá hoại tham, phá hoại sân, phá hoại si, phá hoại mạn. Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành […]