TRÌNH PHÁP
HỎI PHÁP

Chùa Phúc Minh

Câu hỏi trình pháp của quý hành giả sẽ được trình lên sư Thanh Minh và giải đáp trong phần hỏi đáp của buổi giảng pháp gần nhất.