KỆ THỈNH PHÁP SƯ

MỤC LỤC

KỆ THỈNH PHÁP SƯ

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản.
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi.
Quyết lòng mở đạo dạy đời,
Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chân sang.
Thuyết pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thỉnh dự pháp từ
Ðó là nhóm Kiều Trần Như,
Ðược nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chẳng thối không mòn.
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Ðám mưa lành rưới khắp thế gian.
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.

KỆ NGHE PHÁP

Muốn cho trí tuệ cao vời

Lắng nghe giảng pháp đúng thời tịnh tâm

Không nghe giáo pháp mê lầm

Suốt đời tà kiến mê tâm bụi trần

Nhờ nghe giảng pháp ngộ dần

Đâu là tội lỗi chánh chân là gì

Không nghe chẳng hiểu cái chi

Thật cho là giả tà thì tưởng chân

Nghe rồi thiện ác mới phân

Chánh tà mới hiểu thật chân rõ ràng

Không nghe giáo pháp ngang tàng

Không tin nhân quả dọc ngang tội tình

Nghe rồi tâm thiện khởi sinh

Làm lành bỏ ác thấy mình thiện nhân

Không nghe giảng pháp hận sân

Chỉ ham hưởng thụ chẳng ngần hại ai

Pháp mầu chỉ dạy đúng sai

Gieo nhân lành để tương lai phước lành

Không nghe pháp sống giật giành

Tham lam đố kị cạnh tranh với đời

Nghe rồi tâm trí thảnh thơi

Sống trong chánh niệm sự đời chẳng ham

Không nghe không hiểu không làm

Không tu phước trí chỉ ham bụi trần

Mỗi ngày tội lỗi lớn dần

Chết rồi phải chịu muôn phần khổ đau

Nhờ nghe pháp trí thâm sâu

Tránh xa nhân ác tầm cầu phước ân

Mỗi ngày phiền não giảm dần

Thành người trí tuệ chánh chân ở đời

Pháp môn thuyết giảng hợp thời

Thỉnh Ngài ban bố những lời pháp âm

Xua đi tà kiến mê lầm

Cho người nghe pháp sinh tâm thiện lành

Nghe rồi tinh tấn thực hành

Đoạn trừ phiền não tử sanh luân hồi!

Sadhu sadhu sadhu !

Lành thay lành thay lành thay!