LỊCH TỤNG KINH TẠI CHÙA

Kinh tụng buổi sáng

 Tr10: Kệ Khải hoàn

 Tr18: Quán tưởng Tứ vật dụng

 Tr64: Niệm Ân Đức Tam Bảo

 Tr162: Kinh Pháp Sa-môn thường quán

 Tr164: Kinh Thiền Tâm từ

Kinh tụng buổi chiều

 Tr22: Đại thi lễ kệ

 Tr36: Kệ mở đầu hộ kinh

 Tr54: Hộ kinh Khandha

 Tr164: Kinh thiền Tâm từ

Tụng thêm 1 bài kinh trong danh sách ở bên tương ứng theo ngày hôm đó, ngày được tính theo lịch âm.

Ngày

Trang

Tên kinh

Tiếng Việt

1

36

Kinh Phước Lành

2

42

Kinh Châu báu

3

50

Kinh Lòng từ

4

58-60

Kinh Khổng tước, Kinh chim cút

5

62

Kinh Đầu Lá cờ

6

68

Kinh Āṭānāṭiya

7

74

Kinh Angulimala

Kinh bệnh số 1

8

78

Kinh bệnh số 2

9

80

Kinh bệnh số 3

10

84

Hộ kinh Giác chi

11

86

Kinh Ban mai

12

92-94

Đại Niệm xứ – Sơ thuyết, Hơi thở 

13

94-96

Quán thân – Phần oai nghi

Phần tỉnh giác

14

98-100

Quán 32 thể trược, Quán đại giới

15

175

Ngày giới: 24 Duyên hệ

Ngày

Trang

Tên kinh

Tiếng Việt

16

102

Quán 9 loại tử thi

17

106

Quán thọ

18

108

Quán tâm

19

110

Quán 5 triền cái

20

114

Quán 5 uẩn

21

116

Quán 12 xứ

22

118

Quán 7 Giác chi

23

122

Phần Sự thật, Khổ Thánh Đế diễn giải 

24

129

Khổ Tập Thánh Đế diễn giải

25

131

Khổ Diệt Thánh Đế diễn giải

26

135

Đạo Thánh Đế diễn giải

27

140

Duyên khởi phân tích theo Kinh

28

148

Kinh Chuyển Pháp Luân

29

156

Kinh Vô Ngã Tướng

30

175

Ngày giới: 24 Duyên hệ