tăng chi bộ
Chương mười pháp
10.199 -210

XX. Phẩm Các Hạng Người

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

10.199 -210 Không Nên Thân Cận

(Giống như phẩm XVI, kinh 155, 156–166 không nên thân cận…).

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ