tăng chi bộ
Chương năm pháp
5.181-190

XIX. Phẩm Rừng

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

5.181. Rừng

—Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm?

Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng;

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người này sống ở rừng.

Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

5.182. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.183. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.184. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.185. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.186. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.187. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.188. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.189. Các Hạng Người Khác

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này…

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa…

5.190. Ăn Từ Bình Bát.

—Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là năm?

Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát; hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát; hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát; hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát.

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này.

Trong năm hạng người này ăn từ bình bát này, này các Tỷ-kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người này ăn từ bình bát, này các Tỷ-kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ