7
Phẩm lớn
III.6
Phẩm các Bà-la-môn
III.5
Phẩm nhỏ
III.4
Phẩm sứ giả của trời
III.3
Phẩm người
III.2
Phẩm người đóng xe
III.1
Phẩm người ngu
II.17
Phẩm thứ mười bảy
II.16
Phẩm phẫn nộ
II.15
Phẩm nhập định
II.14
Phẩm đón chào
II.13
Phẩm bố thí
II.12
Phẩm hy cầu
II.11
Phẩm các hy vọng
II.10
Phẩm kẻ ngu
II.9
Phẩm các pháp
II.8
Phẩm tướng
II.7
Phẩm lạc
II.6
Phẩm người
II.5
Phẩm hội chúng

Phẩm lớn

61.- Sở y xứ. 1.- Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, dầu có bị các bậc Hiền giả cật vấn,

Read More »

Phẩm các Bà-la-môn

51.- (a) Hai Người – Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối

Read More »

Phẩm nhỏ

41.- Sự Có Mặt – Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều

Read More »