THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 7 NGÀY
Từ 10 – 18 Tháng 12 Năm 2022
(Tức ngày 17 – 25 Tháng 11 Âm Lịch)
(Thiền sinh sẽ đến chùa vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 để làm các thủ tục cần thiết – Và sẽ ra về vào ngày 18 tháng 12 năm 2022)
THỜI KHÓA TU TẬP TRONG 7 NGÀY: