Kinh Pháp Cú – Tranh minh họa

KINH PHÁP CÚ 1. PHẨM SONG ĐỐI – YAMAKA VAGGA [01] 1. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý ô nhiễm,Nói lên hay hành động,Khổ não bước theo sau,Như xe, chân vật kéo. 1. Manopubbaṅgamā dhammā – manoseṭṭhā manomayāManasā ce paduṭṭhena – bhāsati vā karoti vā Tato naṁ dukkhamanveti -cakkam’vā vahato […]