Kinh

Tương Ưng Bộ

Kinh

Tăng chi bộ

Kinh

Tiểu bộ

KINH TĂNG CHI BỘ

Bao gồm 11 phẩm.

PHẨM MỘT PHÁP

1
Phẩm Sắc
2
Phẩm Đoạn triền cái
3
Phẩm khó sử dụng
4
Phẩm không điều phục
5
Phẩm đặt hướng và trong sáng
6
Phẩm búng ngón tay
7
Phẩm tinh tấn
8
Phẩm làm bạn với thiện
9
Phẩm phóng dật
10
Phẩm phi pháp
11
Phẩm thứ mười một
12
Phẩm vô phạm
13
Phẩm một người
14
Phẩm người tối thắng
15
Phẩm không thể có được
16
Phẩm một pháp
17
Phẩm chủng tử
18
Phẩm Makkhali
19
Phẩm không phóng dật
20
Phẩm thiền định I
21
Phẩm thiền định II

PHẨM HAI PHÁP

1
Phẩm hình phạt
2
Phẩm tranh luận
3
Phẩm người ngu
4
Phẩm tâm thăng bằng
5
Phẩm hội chúng
6
Phẩm người
7
Phẩm lạc
8
Phẩm tướng
9
Phẩm các pháp
10
Phẩm kẻ ngu
11
Phẩm các hy vọng
12
Phẩm hy cầu
13
Phẩm bố thí
14
Phẩm đón chào
15
Phẩm nhập định
16
Phẩm phẫn nộ
17
Phẩm thứ mười bảy

PHẨM BA PHÁP

1
Phẩm người ngu
2
Phẩm người đóng xe
3
Phẩm người
4
Phẩm sứ giả của trời
5
Phẩm nhỏ
6
Phẩm các Bà-la-môn
7
Phẩm lớn
8
Phẩm Ananda
9
Phẩm Sa-môn
10
Phẩm hạt muối
11
Phẩm chánh giác
12
Phẩm đọa xứ
13
Phẩm Kusinara
14
Phẩm kẻ chiến sĩ
15
Phẩm cát tường
16
Phẩm lõa thể

PHẨM BỐN PHÁP

1
Phẩm Bhandagana
2
Phẩm Hành
3
Phẩm Uruvelā
4
Phẩm Bánh Xe
5
Phẩm Rohitassa
6
Phẩm Nguồn Sanh Phước
7
Phẩm Nghiệp Công Đức
8
Phẩm Không Hý Luận
9
Phẩm Không Có Rung Động
10
Phẩm Asura (A-tu-la)
11
Phẩm Mây Mưa
12
Phẩm Kesi
13
Phẩm Sợ Hãi
14
Phẩm Loài Người
15
Phẩm Ánh Sáng
16
Phẩm Các Căn
17
Phẩm Đạo Hành
18
Phẩm Tư Tâm Sở
19
Phẩm Chiến Sĩ
20
Đại Phẩm
21
Phẩm Bậc Chân Nhân
22
Phẩm Ô Uế
23
Phẩm Diệu Hạnh
24
Phẩm Nghiệp
25
Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
26
Phẩm Thắng Trí
27
Phẩm Nghiệp Đạo
28
Phẩm Tham

PHẨM NĂM PHÁP

1
Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
2
Phẩm Sức Mạnh
3
Phẩm Năm Phần
4
Phẩm Sumanā
5
Phẩm Vua Munda
6
Phẩm Triền Cái
7
Phẩm Tưởng
8
Phẩm Chiến Sĩ
9
Phẩm trưởng lão
10
Phẩm Kakudha
11
Phẩm An Ổn Trú
12
Phẩm Andhakavinda
13
Phẩm Bệnh
14
Phẩm Vua
15
Phẩm Tikandaki
16
Phẩm Diệu Pháp
17
Phẩm Hiềm Hận
18
Phẩm Nam Cư Sĩ
19
Phẩm Rừng
20
Phẩm Bà-La-Môn
21
Phẩm Kimbila
22
Phẩm Mắng Nhiếc
23
Phẩm Du Hành Dài
24
Phẩm Trú Tại Chỗ
25
Phẩm Ác Hành
26
Phẩm Cụ Túc Giới

PHẨM SÁU PHÁP

1
Phẩm Đáng Được Cung Kính
2
Phẩm Cần Phải Nhớ
3
Phẩm Trên Tất Cả
4
Phẩm Chư Thiên
5
Phẩm Dhammika
6
Đại Phẩm
7
Phẩm Chư Thiên
8
Phẩm A-La-Hán
9
Phẩm Mát Lạnh
10
Phẩm Lợi Ích
11
Phẩm Ba Pháp
12
Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

PHẨM BẢY PHÁP

1
Phẩm Tài Sản
2
Phẩm Tùy Miên
3
Phẩm Vajjì ( Bạt Kỳ)
4
Phẩm Chư Thiên
5
Phẩm Đại Tế Đàn
6
Phẩm Không Tuyên Bố
7
Đại Phẩm
8
Phẩm Về Luật
9
Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

PHẨM TÁM PHÁP

1
Phẩm Từ
2
Phẩm Lớn
3
Phẩm Gia Chủ
4
Phẩm Bố Thí
5
Phẩm Ngày Trai Giới
6
Phẩm Gotamì
7
Phẩm Đất Rung Động
8
Phẩm Song Đôi
9
Phẩm Niệm
10
Phẩm Sāmaññavagga
11
Tham Ái

PHẨM CHÍN PHÁP

1
Phẩm Chánh Giác
2
Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử
3
Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình
4
Đại Phẩm
5
Phẩm Pancala
6
Phẩm An Ổn
7
Phẩm Niệm Xứ
8
Phẩm Chánh Cần
9
Phẩm Bốn Như Ý Túc
9
Phẩm Tham

PHẨM MƯỜI PHÁP

1
Phẩm Lợi Ích
2
Phẩm Hộ Trì
3
Phẩm Lớn
4
Phẩm Upàli Và Ananda
5
Phẩm Mắng Nhiếc
6
Phẩm Tâm Của Mình
7
Phẩm Song Đôi
8
Phẩm Ước Nguyện
9
Phẩm Trưởng Lão
10
Phẩm Nam Cư Sĩ
11
Phẩm Sa Môn Tưởng
12
Phẩm Đi Xuống
13
Phẩm Thanh Tịnh
14
Phẩm Thiện Lương
15
Phẩm Thánh Đạo
16
Phẩm Người
17
Phẩm Jànussoni
18
Phẩm Thiện Lương
19
Phẩm Thánh Đạo
20
Phẩm Các Hạng Người
21
Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
22
Không Có Đầu Đề

PHẨM MƯỜI MỘT PHÁP

1
Phẩm Y Chỉ
2
Phẩm Tùy Niệm
3
Phẩm Ba: Tổng Kết
4
Phẩm Rāgapeyyāla