Kinh

Tương Ưng Bộ

Kinh

Trường bộ

Kinh

Tiểu bộ

KINH TRƯỜNG BỘ

Bao gồm 34 bài kinh, được chia làm 3 tập.

1
Kinh Phạm võng
2
Kinh Sa-môn quả
3
Kinh Ambattha (A-ma-trú)
4
Kinh Sonadanda (Chủng Đức)
5
Kinh Kūṭadanta (Cứu-la-đàn-đầu)
6
Kinh Mahāli
7
Kinh Jāliya 
8
Kinh Ca-diếp Sư tử hống 
9
Kinh Poṭṭhapāda (Bố-sá-bà-lâu)
10
Kinh Subha (Tu-bà) 
11
Kinh Kevaṭṭa (Kiên cố) 
12
Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) 
13
Kinh Tevijja (Tam minh) 
14
Kinh Đại bổn Mahāpadāna
15
Kinh Đại duyên
16
Kinh Đại bát Niết Bàn
17
Kinh Đại Thiện Kiến vương
18
Kinh Xa-ni-sa 
19
Kinh Đại Điển Tôn
20
Kinh Đại hội 
21
Kinh Đế-thích sở vấn
22
Kinh Đại Niệm xứ
23
Kinh Tệ-túc
24
Kinh Ba-lê
25
Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống
26
Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống
27
Kinh Khởi thế nhân bổn
28
Kinh Tự hoan hỷ 
29
Kinh Thanh tịnh
30
Kinh Tướng
31
Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt
32
Kinh A-sá-nang-chi
33
Kinh Phúng tụng
34
Kinh Thập thượng