tăng chi bộ
Chương chín pháp
9.52-62

VI. Phẩm An Ổn

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

9.52. An Ổn

—“An ổn, an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.53. Người Đạt An Ổn

—“Người đạt an ổn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.54. Bất Tử

—“Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.55. Người Đạt Được Bất Tử

—“Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.56. Vô Úy

—“Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.57. Người Đạt Vô Úy

—“Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.58. Khinh An

—“Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.59. Thứ Đệ Khinh An

Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.60. Đoạn Diệt

—“Đoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.

9.61. Thứ Đệ Đoạn Diệt

—“Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến?

—Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục… chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, … cho đến như vậy, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn.

Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả là thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn.

9.62. Có Khả Năng

—Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín?

Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham.

Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán.

Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín?

Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ