tăng chi bộ
Chương hai pháp
2.141–150

XIII. Phẩm Bố Thí

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

2.141–150. Bố Thí

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là các loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, tức là pháp thí. 

2-10. (Như trên đối với các pháp sau đây:) 

Hai loại cúng dường … Thí xả … Biến xả … Tài sản … Tài sản thọ dụng chung … Tài sản thọ dụng đồng đẳng … Nhiếp thọ … Nhiếp ích … Ai mẫn …

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ