tăng chi bộ
Chương hai pháp
2.151–162

XIV. Phẩm Ðón Chào

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

2.151–162. Đón Chào

1-12. (Như trên đối với các pháp sau đây:) 

Đón chào … đón tiếp … tầm cầu … tầm cầu cùng khắp … tầm hỏi … cúng lễ … chiêu đãi … phồn vinh … tăng trưởng … châu báu … tích tập … quảng đại …

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ