tăng chi bộ
Chương hai pháp
2.87–97

IX. Phẩm Các Pháp

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

2.87–97

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

… Cũng vậy đối với các pháp kế tiếp như: 

2. Tinh tấn và nhất tâm.

3. Danh và sắc.

4. Minh và giải thoát. 

5. Hữu kiến và vô hữu kiến.

6. Vô tàm và vô quý. 

7. Tàm và quý. 

8. Khó nói và ác hữu.

9. Dễ nói và thiện hữu. 

10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo.

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ