tăng chi bộ
Chương mười pháp
10.155-166

XVI. Phẩm Người

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

10.155. Không Nên Thân Cận

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người không nên thân cận. Thế nào là mười?

Người có tà kiến, tà tư duy… tà giải thoát.

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người không nên thân cận.

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận. Thế nào là mười?

Người có chánh kiến… chánh giải thoát.

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận.

10.156-166. Những Người Sai Khác

Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, không nên giao thiệp… nên giao thiệp… không nên hầu hạ… nên hầu hạ… không nên đảnh lễ… nên đảnh lễ… không nên tán thán… nên tán thán… không nên tôn trọng… nên tôn trọng… không nên tỏ sự cung kính… nên tỏ sự cung kính… không thành công… thành công… không thanh tịnh… có thanh tịnh… không có chinh phục mạn… có chinh phục mạn… không tăng trưởng với trí tuệ… có tăng trưởng với trí tuệ… tạo nhiều phi công đức… tạo nhiều công đức. Thế nào là mười?

Chánh kiến… chánh giải thoát.

Thành tựu với mười pháp này, người tạo nhiều công đức.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ