tăng chi bộ
Chương hai pháp
2.163–179

XV. Phẩm Nhập Ðịnh

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

2.163–179. Nhập Định (hay Thiền chứng) 

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

2-17. (Như trên đối với các pháp sau đây:) 

2. Chân thực và nhu hòa

3. Kham nhẫn và dịu hiền

4. Hòa thuận và đón tiếp

5. Bất hại và thanh tịnh 

6. Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống

7. Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống

8. Tư trạch lực và tu tập lực. 

9. Niệm lực và định lực. 

10. Chỉ và quán

11. Phá giới và phá kiến

12. Cụ túc giới và cụ túc kiến

13. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh 

14. Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến

15. Không biết đủ đối với các thiện pháp và không thiên về tinh tấn

16. Thất niệm và không tỉnh giác

17. Niệm và tỉnh giác.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ