tăng chi bộ
Chương tám pháp
8.91-117

X. Phẩm Sāmaññavagga

Dịch giả

Hòa thượng Thích Minh Châu

8.91–117. Một Số Nữ Cư Sĩ

Bojjhà, Sirimà, Padumà, Sudhanà, Manujà, Uttarà, Muttà, Khemà, Somà Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, Mallikà, Tissà, mẹ của Tissà, Sonà, mẹ của Cunda Sonà, Kànà, mẹ của Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, mẹ của Migàra, nữ cư sĩ Khujjuttarà và Sàmavatì, Suppavàsà, người thiếu nữ Koliya, nữ cư sĩ Suppiyà, nữ gia chủ mẹ của Nakula.

Một số bài viết khác

MỤC LỤC

Danh sách các bài kinh

tăng chi bộ