Phẩm Cây Lau

1.1. Bộc Lưu Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Độc). Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng […]

Phẩm Vườn Hoan Hỷ

1.11. Vườn Hoan Hỷ Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: —Thuở xưa, […]

Phẩm kiếm

1.21. Kiếm: … (Nhân duyên ở Sāvatthi). Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Như kiếm đã chạm da, Như lửa cháy trên đầu, Tỷ-kheo hãy chánh niệm, Xuất gia bỏ ái dục. (Thế Tôn): Như kiếm đã chạm da, Như lửa cháy trên đầu, Tỷ-kheo hãy […]

Phẩm Quần Tiên

1.31. Với Người Thiện Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Độc). Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ […]

Phẩm thiêu cháy

1.41. Thiêu Cháy Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Độc). Rồi một vị Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi […]

Phẩm già

1.51. Già —Vật gì tốt đến già? Vật gì tốt kiên trú? Vật gì vật báu người? Vật gì cướp khó đoạt? —Giới là tốt đến già, Tín là tốt kiên trú, Tuệ, vật báu loài Người, Công đức, cướp khó đoạt . 1.52. Không Già —Vật gì tốt không già? Vật gì tốt trường […]

Phẩm thắng

1.61. Danh —Vật gì thắng tất cả? Vật gì không số hơn? Và có một pháp nào, Mọi vật đều tùy thuộc? —Danh vượt thắng tất cả, Danh không số nào hơn, Chính danh là một pháp, Mọi vật đều tùy thuộc. 1.62. Tâm —Vật gì dắt dẫn đời? Vật gì tự não hại? Và […]

Phẩm đoạn

1.71. Đoạn Sát Sát vật gì được lạc? Sát vật gì không sầu? Có một pháp loại gì, Ngài tán đồng sát hại, Tôn giả Gotama? (Thế Tôn): Sát phẫn nộ được lạc, Sát phẫn nộ không sầu, Phẫn nộ với độc căn, Với vị ngọt tối thượng, Pháp ấy, bậc Thánh Hiền, Tán đồng […]