KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Bao gồm 11 phẩm.

Tập I: Thiên Có Kệ

1
Phẩm Cây Lau
2
Phẩm Vườn Hoan Hỷ
3
Phẩm kiếm
4
Phẩm Quần Tiên
5
Phẩm thiêu cháy
6
Phẩm già
7
Phẩm thắng
8
Phẩm đoạn

Tập II: Thiên Nhân Duyên

Tập III: Thiên Uẩn

Tập IV: Thiên Sáu Xứ

Tập V: Thiên Ðại Phẩm