TẠNG KINH SUTTA

Tổng hợp tạng kinh bản tiếng Pali và bản Việt dịch do hòa thượng Thích Minh Châu và một số tác giả khác biên dịch.