Phẩm Sắc

1.1–10. Nữ Sắc v.v… 1. Tôi nghe như vầy.:  Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:  – Này các Tỷ-kheo!  – Thưa vâng, bạch Thế Tôn!  Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:  – Ta không […]

Phẩm Đoạn triền cái

Những pháp đoạn trừ và nuôi dưỡng năm triền cái. 1.11–20. Tịnh Tướng v.v… 1.- Ta không thấy một phép nào khác, này các Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, […]

Phẩm khó sử dụng

1.21-30. Tâm Không Tu Tập 1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, […]

Phẩm không điều phục

1.31-40. Tâm Không Ðiều Phục 1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa […]

Phẩm đặt hướng và trong sáng

1.41-50. Tâm Ðặt Sai Hướng v.v… 1. -Ví như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? […]

Phẩm búng ngón tay

1.51-60. Tâm Ðược Tu Tập 1. – Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. […]

Phẩm tinh tấn

1.61-70. Tinh Cần Tinh Tấn 1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như tinh tấn tinh cần. Với người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, các […]

Phẩm làm bạn với thiện

1.71–81. Làm Bạn Với Thiện 1. – Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với thiện. Với người làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, […]

Phẩm phóng dật

1.82–97 1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này […]

Phẩm phi pháp

1.98–139. Phẩm Phi Pháp (1) 1. – Ðứng về phương diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 2. Ðứng về phương diện nội phần, này các […]

Phẩm thứ mười một

1-10 Phi Pháp 1. – Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và […]

Phẩm vô phạm

1.150–169. Vô Phạm 1. – Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ không phạm là có phạm, những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đưa lại bất hạnh, đau khổ cho […]

Phẩm một người

1.170–187. Như Lai 1. – Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là […]

Phẩm người tối thắng

1.188–197. Các Vị Tỷ Kheo 1. – Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như). 2. Trong các vị đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 3. Trong các vị đệ tử… có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna. 4. Trong […]

Phẩm không thể có được

1.268–277. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn (1) Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu […]