Phẩm Chánh Giác

9.1. Chánh Giác —Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.—“Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: —Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như […]

Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử

9.11. Sau Khi An Cư Như vậy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: —Bạch Thế Tôn, […]

Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình

9.21. Trong Ba Phương Diện —Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện người Uttarakurukà (Bắc Cu-lô châu) thù thắng hơn chư Thiên cõi Ba mươi ba và loài Người ở Jambudìpa (Diêm-phù-đề). Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những thù thắng. Này các […]

Đại Phẩm

9.32. Chín Thứ Đệ Trú (1) —Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? Này Hiền giả, ở đây có Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Diệt tầm và […]

Phẩm Pancala

9.42. Pancalacanda Như vầy tôi nghe: Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Udàyi đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền […]

Phẩm An Ổn

9.52. An Ổn —“An ổn, an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 9.53. Người Đạt An Ổn —“Người đạt an ổn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 9.54. Bất Tử —“Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 9.55. Người Đạt Được […]

Phẩm Niệm Xứ

9.63. Học Tập —Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là năm pháp làm suy yếu học tập. Này các Tỷ-kheo, để đoạn […]

Phẩm Chánh Cần

9.73. Bốn Chánh Cần (Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn chánh cần được diễn tả như sau). Thế nào là bốn? —Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước […]

Phẩm Bốn Như Ý Túc

9.83. Bốn Như Ý Túc (Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn như ý túc thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn như ý túc được diễn tả như sau). Thế nào là bốn? —Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với […]

Phẩm Tham

9.93. Thắng Tri Tham —Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là chín? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã […]