MỤC LỤC

6. KHỔ ĐẾ

Sư Thanh Minh

Hỏi: Khổ đế hiện hữu ở đâu?

Đáp: Ở thân, tâm.

Hỏi: Thân khổ như thế nào?

Đáp: Sinh – già – bệnh – chết.

Hỏi: Tâm khổ như thế nào?

Đáp:
• Cầu mà không được;
• Xa người yêu thương;
• Gần người oán ghét;
• Chấp thủ 5 uẩn;
Rồi sinh ra sầu, bi, khổ, ưu não.

Hỏi: Chúng sinh đang sống trong sự hạnh phúc ở thế gian thì có khổ không? Tại sao?

Đáp: Có khổ. Vì cái hạnh phúc đó vô thường, giả tạm.

Hỏi: Hưởng thụ 5 dục là khổ hay lạc? Tại sao?

Đáp: Là khổ. Vì dục vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Như người khát uống nước mặn, càng uống càng khát.

Hỏi: Cái gì là hạnh phúc của người giác ngộ?

Đáp: Không bị dục tham thiêu đốt là hạnh phúc của người giác ngộ.

Hỏi: Ai là người còn khổ? Ai là người hết khổ?

Đáp: Người hưởng dục thì còn khổ. Người ly dục thì hết khổ.

Hỏi: Nơi nào chỉ toàn thọ khổ?

Đáp: Địa ngục.

Hỏi: Nơi nào chỉ toàn thọ lạc?

Đáp: Cõi Tam Thiền.

Hỏi: Nơi nào vừa thọ khổ, vừa thọ lạc?

Đáp: Cõi nhân gian.

Hỏi: “Khổ cần phải biết”. Biết khổ để làm gì?

Đáp: Biết khổ để tìm đường thoát khổ.

Hỏi: Thế nào là biết khổ? Thế nào là thấy khổ? Thế nào là thoát khổ?

Đáp:
• Thức tri về sự khổ của thân, tâm là biết khổ;
• Tuệ tri sự vô thường sinh diệt của danh sắc là thấy khổ;
• Thắng tri sự diệt tận của danh sắc và chứng ngộ Niết Bàn là thoát khổ.

Một số bài viết khác

Hỏi đáp Phật pháp căn bản
Sư Thanh Minh
19/09/2022
Hỏi đáp Phật pháp căn bản
Sư Thanh Minh
19/09/2022
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.