9. ĐẠO ĐẾ

Sư Thanh Minh

Hỏi: Đạo đế có nghĩa là gì?

Đáp:
• Đạo là con đường;
• Đế là chân chánh.
Đạo đế là con đường chân chánh.

Hỏi: Có bao nhiêu con đường chân chánh?

Đáp: Có 1 con đường duy nhất nhưng được chia thành nhiều thành phần, giai đoạn khác nhau.

Hỏi: Con đường ấy để đi đâu?

Đáp: Đi đến Niết Bàn giải thoát.

Hỏi: Con đường đó có những thành phần gì?

Đáp: Có 8 thành phần:
• Chánh tri kiến;
• Chánh tư duy;
• Chánh ngữ;
• Chánh nghiệp;
• Chánh mạng;
• Chánh tinh tấn;
• Chánh niệm;
• Chánh định.

Hỏi: Có những giai đoạn gì?

Đáp: Có 3 giai đoạn:
■ Giữ giới có 3:
• Chánh ngữ;
• Chánh nghiệp;
• Chánh mạng.
■ Định có 3:
• Chánh niệm;
• Chánh định;
• Chánh tinh tấn.
■ Tuệ có 2:
• Chánh tri kiến;
• Chánh tư duy.

Hỏi: Đi ngược lại bát chánh đạo là con đường gì?

Đáp: Là bát tà đạo:
• Tà kiến;
• Tà tư duy;
• Tà ngữ;
• Tà nghiệp;
• Tà mạng;
• Tà tinh tấn;
• Tà niệm;
• Tà định.

Hỏi: Con đường tà đạo dẫn đi đâu?

Đáp: Đi quanh quẩn trong tam giới.

QUÝ HÀNH GIẢ CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY:  Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại

  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022