MỤC LỤC

9. ĐẠO ĐẾ

Sư Thanh Minh

Hỏi: Đạo đế có nghĩa là gì?

Đáp:
• Đạo là con đường;
• Đế là chân chánh.
Đạo đế là con đường chân chánh.

Hỏi: Có bao nhiêu con đường chân chánh?

Đáp: Có 1 con đường duy nhất nhưng được chia thành nhiều thành phần, giai đoạn khác nhau.

Hỏi: Con đường ấy để đi đâu?

Đáp: Đi đến Niết Bàn giải thoát.

Hỏi: Con đường đó có những thành phần gì?

Đáp: Có 8 thành phần:
• Chánh tri kiến;
• Chánh tư duy;
• Chánh ngữ;
• Chánh nghiệp;
• Chánh mạng;
• Chánh tinh tấn;
• Chánh niệm;
• Chánh định.

Hỏi: Có những giai đoạn gì?

Đáp: Có 3 giai đoạn:
■ Giữ giới có 3:
• Chánh ngữ;
• Chánh nghiệp;
• Chánh mạng.
■ Định có 3:
• Chánh niệm;
• Chánh định;
• Chánh tinh tấn.
■ Tuệ có 2:
• Chánh tri kiến;
• Chánh tư duy.

Hỏi: Đi ngược lại bát chánh đạo là con đường gì?

Đáp: Là bát tà đạo:
• Tà kiến;
• Tà tư duy;
• Tà ngữ;
• Tà nghiệp;
• Tà mạng;
• Tà tinh tấn;
• Tà niệm;
• Tà định.

Hỏi: Con đường tà đạo dẫn đi đâu?

Đáp: Đi quanh quẩn trong tam giới.

Một số bài viết khác

Hỏi đáp Phật pháp căn bản
Sư Thanh Minh
17/09/2022
Hỏi đáp Phật pháp căn bản
Sư Thanh Minh
17/09/2022
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.