1. HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Sư Thanh Minh

Hỏi: Phật là gì?

Đáp: Phật là một Bậc Giác Ngộ chân lý, Bậc có trí tuệ hiểu biết đúng sự thật.

Hỏi: Muốn giác ngộ chân lý như một vị Phật thì phải làm gì?

Đáp: Phải thực hành Bồ Tát đạo để tích lũy các Ba-la-mật cho đến khi viên mãn thì sẽ thành Phật.

Hỏi: Muốn trở thành một vị Bồ Tát thì phải làm gì?

Đáp:
• Phải phát nguyện thành Phật âm thầm ở trong tâm;
• Phải phát nguyện ra thành lời;
• Phải được một vị Phật thọ ký chứng nhận thì vị đó trở thành Bồ Tát.

Hỏi: Điều kiện để thọ ký trở thành Bồ Tát là gì?

Đáp: Có 8 điều kiện để trở thành Bồ Tát:

 1. Phải là người;
 2. Phải là người nam;
 3. Phải là người tu;
 4. Đã chứng 5 pháp thần thông;
 5. Có khả năng chứng A-La-Hán nhưng từ chối;
 6. Có phát nguyện thành Phật;
 7. Có khả năng cúng dường thân mạng;
 8. Được một vị Phật thọ ký.

Hỏi: Bồ Tát phải tu tập những pháp môn gì để trở thành một vị Phật?

Đáp: Vị Bồ Tát đó phải tu tập mười Ba-la-mật:

 • Bố thí;
 • Trì giới;
 • Xuất gia;
 • Trí tuệ;
 • Tinh tấn;
 • Kham nhẫn;
 • Chân thật;
 • Quyết định;
 • Tâm từ;
 • Tâm xả.

Ở 3 mức độ: bậc thường – bậc trung – bậc thượng:
10×3 = 30 pháp Ba-la-mật.

QUÝ HÀNH GIẢ CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY: