1. HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Sư Thanh Minh

Hỏi: Phật là gì?

Đáp: Phật là một Bậc Giác Ngộ chân lý, Bậc có trí tuệ hiểu biết đúng sự thật.

Hỏi: Muốn giác ngộ chân lý như một vị Phật thì phải làm gì?

Đáp: Phải thực hành Bồ Tát đạo để tích lũy các Ba-la-mật cho đến khi viên mãn thì sẽ thành Phật.

Hỏi: Muốn trở thành một vị Bồ Tát thì phải làm gì?

Đáp:
• Phải phát nguyện thành Phật âm thầm ở trong tâm;
• Phải phát nguyện ra thành lời;
• Phải được một vị Phật thọ ký chứng nhận thì vị đó trở thành Bồ Tát.

Hỏi: Điều kiện để thọ ký trở thành Bồ Tát là gì?

Đáp: Có 8 điều kiện để trở thành Bồ Tát:

 1. Phải là người;
 2. Phải là người nam;
 3. Phải là người tu;
 4. Đã chứng 5 pháp thần thông;
 5. Có khả năng chứng A-La-Hán nhưng từ chối;
 6. Có phát nguyện thành Phật;
 7. Có khả năng cúng dường thân mạng;
 8. Được một vị Phật thọ ký.

Hỏi: Bồ Tát phải tu tập những pháp môn gì để trở thành một vị Phật?

Đáp: Vị Bồ Tát đó phải tu tập mười Ba-la-mật:

 • Bố thí;
 • Trì giới;
 • Xuất gia;
 • Trí tuệ;
 • Tinh tấn;
 • Kham nhẫn;
 • Chân thật;
 • Quyết định;
 • Tâm từ;
 • Tâm xả.

Ở 3 mức độ: bậc thường – bậc trung – bậc thượng:
10×3 = 30 pháp Ba-la-mật.

QUÝ HÀNH GIẢ CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY:  Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại

  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022