THIỀN NIỆM HƠI THỞ ĀNĀPĀNASATI

Thiền niệm hơi thở có tính phổ quát nhất đối với mọi căn cơ và nó có tính chất phổ thông nhất đối với các hành giả Phật giáo trên thế giới. Vì vậy khi đến với các trung tâm thiền, hành giả thường được hướng dẫn thực hành thiền hơi thở trước tiên. Thiền […]

THÂN HÀNH NIỆM 32 THÂN PHẦN

Nếu hành giả đã tu tập và chứng đắc tứ thiền hơi thở thì tứ thiền hơi thở sẽ là nền tảng trợ giúp cho việc tu tập thân hành niệm được dễ dàng, nhanh chóng. I. Phương pháp tu tập: Trước tiên, hành giả lập lại tứ thiền hơi thở cho đến khi ánh […]

TU TẬP ĐỊNH TRÊN 10 BIẾN XỨ KASINA

BIẾN XỨ MÀU TRẮNG: Muốn tu tập thiền biến xứ trắng này, trước hết hành giả cũng lập lại thiền hơi thở cho đến khi đạt đến tứ thiền. Xuất khỏi tứ thiền, hành giả lại phân biệt thiền quán bất tịnh 32 thân phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Sau đó, hành giả […]

TỨ THIỀN VÔ SẮC GIỚI

1. KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: Để tu tập thiền không vô biên xứ, trước hết hành giả thiết lập lại tứ thiền biến xứ đất cho đến khi ánh sáng của định đã trở nên rực rỡ và tỏa chiếu. Rồi hành giả xuất khỏi tứ thiền, tác ý đến những bất lợi của sắc […]

TU TẬP THIỀN BẢO HỘ

Có bốn thiền bảo hộ mà hành giả cần phải tu tập, đó là:  • Thiền tâm từ (bao gồm cả tâm bi, tâm hỷ và tâm xả);  • Thiền quán bất tịnh;  • Thiền niệm sự chết;  • Thiền niệm ân đức Phật. Bốn thiền bảo hộ này sẽ giúp cho hành giả ngăn […]