THIỀN BỘ XƯƠNG

Sư Thanh Minh

Muốn tu tập thiền này, trước hết hành giả cũng lập lại tứ thiền hơi thở. Dưới ánh sáng của định, hành giả phân biệt 32 thân phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Sau đó, hành giả chỉ chú tâm trên bộ xương và niệm rằng: “bộ xương, bộ xương…” hoặc “bất tịnh, bất tịnh…”.

Khi màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn và đặc tính bất tịnh của bộ xương được nhận biết rõ ràng với trí tuệ thể nhập, và khi các thiền chi trở nên dao động và nổi bật, hành giả sẽ đạt được sơ thiền với thiền quán bất tịnh bộ xương.

Rồi cũng theo phương pháp tu tập bên ngoài của thiền quán bất tịnh trên 32 thân phần, hành giả cũng mở rộng tướng bộ xương ra từ gần đến xa theo mười phương hướng, không phân biệt đó là đàn ông hay đàn bà, là chư Thiên hay người, hay súc sinh; mà tất cả chỉ là tướng bộ xương bất tịnh trong khắp vũ trụ vô biên.

QUÝ HÀNH GIẢ CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY:  Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại

  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  19/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  19/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022