MỤC LỤC

THIỀN BỘ XƯƠNG

Sư Thanh Minh

Muốn tu tập thiền này, trước hết hành giả cũng lập lại tứ thiền hơi thở. Dưới ánh sáng của định, hành giả phân biệt 32 thân phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Sau đó, hành giả chỉ chú tâm trên bộ xương và niệm rằng: “bộ xương, bộ xương…” hoặc “bất tịnh, bất tịnh…”.

Khi màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn và đặc tính bất tịnh của bộ xương được nhận biết rõ ràng với trí tuệ thể nhập, và khi các thiền chi trở nên dao động và nổi bật, hành giả sẽ đạt được sơ thiền với thiền quán bất tịnh bộ xương.

Rồi cũng theo phương pháp tu tập bên ngoài của thiền quán bất tịnh trên 32 thân phần, hành giả cũng mở rộng tướng bộ xương ra từ gần đến xa theo mười phương hướng, không phân biệt đó là đàn ông hay đàn bà, là chư Thiên hay người, hay súc sinh; mà tất cả chỉ là tướng bộ xương bất tịnh trong khắp vũ trụ vô biên.

Một số bài viết khác

Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.